Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Kỷ yếu 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
 

Xứng đáng là đảng bộ có các tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh

 

               BÙI THANH QUYẾN

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều thời kỳ cách mạng, với những tên gọi khác nhau, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn là một Đảng bộ có vị trí quan trọng trong Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Từ liên chi A-B-C ra đời trong kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh không ngừng lớn mạnh, đến nay đã có 56 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 2.964 đảng viên. Nhiều năm liền tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 93,37% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Nhiều chi, đảng bộ giữ thành tích liên tục được Tỉnh ủy tặng bằng khen, tặng cờ.

Trong suốt 60 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - với đặc thù bao gồm các chi, đảng bộ cơ sở đều là đầu mối trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn vận dụng sáng tạo và có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh Hải Dương, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ lịch sử của cách mạng. Luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức Đảng có các chi, đảng bộ cơ sở ở các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh và nhiều cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Vai trò trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Những thành tựu và đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đối mới, trí tuệ, phát triển, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là dịp để chúng ta cùng nhau tự hào ôn lại chặng đường hình thành, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ để tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, đưa tỉnh Hải Dương phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề, để góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tôi đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, phát triển. Trong đó, tập trung  thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với những hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Hai là, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng lãnh đạo công tác cán bộ; nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo; tăng cường quản lý đảng viên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tính tiền phong gương mẫu, làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu đề xuất, thẩm định và chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng lĩnh vực công tác.

Ba là, duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp uỷ các cấp, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp sai phạm.

Năm là, không ngừng nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng và tính tiền phong gương mẫu của các bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các đoàn thể nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, rõ công việc và rõ mô hình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương luôn tin tưởng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành sẽ ngày càng đóng góp xứng đáng hơn trong công tác xây dựng Đảng, tham mưu thực hiện thành công các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đối mới, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

 

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Tỉnh ủy viên,  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 15 – 2 – 1952, Tỉnh ủy quyết định thành lập Liên chi bộ Đảng A – B – C (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày ngay). Trong quá trình phát triển, với những tên gọi khác nhau, qua nhiều lần sáp nhập, tách ra nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn là một Đảng bộ có vị trí quan trọng trong Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn bám sát đường lối cách mạng của Đảng, chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với đặc thù bao gồm các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều là đầu mối trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên tất cả các mặt công tác: kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ luôn vận dụng sáng tạo và có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh Hải Dương, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ lịch sử của cách mạng. Từ tiền thân là liên chi A-B-C, trong thời kỳ khó khăn khi toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương kháng chiến chống thực dân Pháp, qua 60 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đến nay toàn Đảng bộ đã có 56 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 2.964 đảng viên. Nhiều năm liền tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt từ 98,37% trở lên, nhiều chi, đảng bộ giữ thành tích liên tục được Tỉnh ủy tặng bằng khen, tặng cờ; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95% .

Hiện nay, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ được phân thành các khối theo các lĩnh vực hoạt động, bao gồm: cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị, kinh tế chuyên ngành, tham mưu tổng hợp, văn hóa – xã hội, nội chính và các trường chuyên nghiệp. Những năm qua, các khối cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ đã tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh; triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Địa hội Đảng các cấp. Bám sát chủ trương công tác của ngành dọc và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, củng cố xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực, ngành mà các đơn vị phụ trách với nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội; phối hợp tham mưu tổng kết, đánh giá việc triển khai các đề án thuộc các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn. Tham mưu cho tỉnh ban hành các chủ trương về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, số lượng học sinh giỏi các bậc học đều tăng; mạng lưới trường lớp được mở rộng theo hướng đa cấp, đa ngành và chuẩn hóa. Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; rà soát, kiểm tra hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội. Với những thành tựu và đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, chính quyền của Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đối mới, trí tuệ, phát triển, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là việc làm theo của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406652