Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan
 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đơn vị mới thành lập, cách đây 65 năm, ngày 15/2/1952 Tỉnh uỷ họp quyết định thành lập các Liên chi bộ Đảng theo các khối công tác của các cơ quan chuyên môn với tên gọi là Liên chi A, Liên chi B, Liên chi C trực thuộc Tỉnh uỷ, làm nhiệm vụ giúp Tỉnh uỷ tổ chức học tập các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Tỉnh uỷ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên chi A là khối dân chính đảng, là tổ chức đảng cấp trên của các cơ sở đảng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Liên chi A, B, C là tiền thân của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sau này.

 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, đất nước bước sang thời kỳ cách mạng mới. Để giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là vừa đấu tranh với Đế quốc Mỹ ở miền Nam vừa xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 10/1954 Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Liên chi Dân Chính Đảng trên cơ sở hợp nhất các Liên chi A, B, C. Đầu năm 1957 liên chi Dân chính Đảng có 25 chi bộ. Cuối tháng 4/1957, Tỉnh ủy quyết định tách các chi bộ khối kinh tế ra khỏi liên chi Dân chính Đảng để thành lập Liên chi Kinh tế - Tài chính. Cuối tháng 7/1957 Liên chi Dân Chính Đảng có 20 chi bộ ở hầu hết các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, ngày 5/11/1957 Liên chi Dân Chính Đảng đã tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu Ban Chấp hành mới gồm 8 đồng chí, đồng chí Vũ Bách được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Liên chi, đồng thời Tỉnh ủy cử đồng chí Lưu Thành Nhân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Bí thư Liên chi Dân chính Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 148-CT/TW ngày 18/7/1959 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, Tháng 9/1959 Tỉnh ủy quyết định đổi tên Liên chi Dân chính Đảng thành Đảng bộ Dân chính Đảng. Ngày 30/9/1959, Đảng bộ Dân Chính Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Đồng chí Lưu Thành Nhân được bầu làm Bí thư, đồng chí Hà Văn Rô được bầu làm Phó Bí thư. Toàn Đảng bộ có 25 chi bộ trực thuộc, 04 cơ ủy, 01 hiệu ủy với số lượng đảng viên là 755 đồng chí. Từ Liên chi chuyển thành Đảng bộ là bước phát triển mới đồng thời cũng là những thử nghiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức quản lý các cơ sở đảng ở các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trên bước đường xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ IV, tháng 10/1961 Tỉnh ủy quyết định hợp nhất 03 đảng bộ: Đảng bộ dân chính Đảng, Đảng bộ Công nghiệp, Đảng bộ Thương nghiệp thành 01 Đảng bộ lấy tên là Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hải Dương và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 10 đồng chí, đồng chí Văn Chương được cử giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hà Văn Rô được giữ chức vụ Phó bí thư. Sau khi hợp nhất Đảng bộ các cơ quan tỉnh có 14 cơ ủy, hiệu ủy và Đảng ủy cơ sở (Gồm 63 chi bộ trực thuộc) và 31 chi bộ cơ sở với tổng số 1377 đảng viên và 2896 quần chúng. Đến cuối năm 1963 sau khi Tỉnh ủy quyết định Chi bộ Trường Sư phạm cấp II về sinh hoạt tại Đảng bộ các cơ quan tỉnh, Đảng bộ các cơ quan tỉnh có 17 cơ, hiệu ủy, Đảng ủy (Gồm 87 chi bộ trực thuộc) và 32 chi bộ cơ sở với số lượng đảng viên 2074 đồng chí và 3837 quần chúng.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và trước yêu cầu mới của cách mạng, công tác xây dựng Đảng phải được tổ chức chặt chẽ và phù hợp với tình hình của địa phương. Tháng 5/1964, Tỉnh ủy quyết định tách Đảng ủy các cơ quan tỉnh thành 03 Đảng bộ: Đảng bộ dân chính Đảng, Đảng bộ công nghiệp và Đảng bộ Ngân Tài Mậu. Đảng ủy dân chính đảng được Tỉnh ủy đề bạt đồng chí Hà Văn Rô, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh làm Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 08 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí chuyên trách, 06 đồng chí kiêm nhiệm. Sau khi tái lập, Đảng bộ Dân chính Đảng có 34 đảng bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 1452 đồng chí và 1853 quần chúng. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và nghiên cứu về công tác tổ chức, các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo chính trị, tư tưởng, thực hiện kế hoạch Nhà nước. Đồng thời Đảng bộ đã đẩy mạnh việc tuyên truyền để phát triển đảng viên mới theo định hướng của Tỉnh ủy.

Thực hiện đường lối chiến lược của Đảng, Quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 10 và 11 tháng 12 năm 1965 Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Hải Dương đã tiến hành Đại hội lần thứ I, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu đồng chí Hà Văn Rô giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thực giữ chức vụ Phó Bí thư, theo Nghị quyết Đại hội, từ năm 1965 -1967 Đảng bộ Dân Chính Đảng đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên các mặt tổ chức chính trị, tư tưởng và phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra và lãnh đạo Đoàn thanh niên và Công đoàn. Với quyết tâm nỗ lực chống thiên tai, giải quyết khó khăn về đời sống, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ra sức vượt khó khăn để chiến thắng đế quốc Mỹ, quyết tâm phấn đấu trong công tác và đã giành được nhiều thành tích, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.  Đến năm 1967 Đảng bộ Dân chính Đảng có 41 đảng bộ cơ sở và 72 chi bộ cơ sở với 1627 đảng viên và 3134 quần chúng.

Thực hiện Nghị quyết số 504/NQ-TVQH ngày 26/01/1968 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, ngày 01 tháng 03 năm 1968 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Hưng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TU về việc hợp nhất Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng. Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí và chỉ định Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng thời chỉ định đồng chí Lê Văn Hưng làm Bí thư, đồng chí Vũ Minh Phượng và đồng chí Vũ Đức Toàn làm phó bí thư. Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng gồm 37 đảng bộ cơ sở, 63 liên chi, 39 chi bộ cơ sở và tổng số đảng viên 4705 đồng chí, tổng số cán bộ công nhân viên 14.000 người; tổ chức Đoàn thanh niên lao động gồm 24 đoàn cơ sở và 72 chi đoàn với trên 13.000 đoàn viên và gần 1.000 thanh niên trong đó đoàn viên là đảng viên có 1.500 đồng chí.

Sau khi ổn định về mặt tổ chức, Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Tháng 11 năm 1969, Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí và bầu đồng chí Lê Văn Hưng làm bí thư Đảng ủy.

 Từ ngày 05-07/4/1973 Đại hội Đại biểu Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ II nhiệm kỳ 1973-1974 được tiến hành. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng gồm 17 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí dự khuyết, bầu 07 Uỷ viên Ban Thường vụ và bầu Đồng chí Lê Văn Hướng làm Bí thư, Đảng bộ Dân chính Đảng lúc này có 42 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 01 Đảng bộ có liên chi, 16 đảng bộ cơ sở với 2169 đảng viên được chia làm 04 khối: (Khối hành chính sự nghiệp 29 cơ sở với 1502 đảng viên, khối xí nghiệp 01 cơ sở với 107 đảng viên, khối bệnh viện 02 cơ sở với 103 đảng viên, khối trường chuyên nghiệp 10 cơ sở với 457 đảng viên).

 Đại hội Đại biểu Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ III được tiến hành từ ngày 11-13/12/1974 gồm 120 đại biểu đại diện cho 2225 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III gồm 17 đồng chí bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Ngô Quang Đạo làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đức Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Dương làm Phó Bí thư.Tổng số cơ sở đảng gồm 44, trong đó 01 đảng bộ có liên chi, 16 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở với 1579 đảng viên, chia thành 04 khối: (Khối cơ quan hành chính sự nghiệp 34 cơ sở với 1579 đảng viên, khối trường đào tạo chuyên nghiệp 07 cơ sở với 470 đảng viên, khối xí nghiệp 01 cơ sở với 63 đảng viên và khối bệnh viện 02 cơ sở với 112 đảng viên).

 Bước sang năm 1975 đất nước chuyển sang giai đoạn mới “Giai đoạn cả nước độc lập, thống nhất và tiến lên Chủ nghĩa xã hội”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại hội Đại biểu Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ IV đã khai mạc vào ngày 28/10/1976 với sự tham gia của 217 đại biểu, đại diện cho trên 2700 đảng viên của 45 cơ sở đảng. Đại hội đã tập trung thảo luận dự thảo điều lệ (sửa đổi) của Đảng, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ III. Đồng thời Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ, công tác cụ thể trong nhiệm kỳ IV.

Thực hiện Quyết định số 14-QĐ/TW ngày 20/02/1978 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hệ thống chỉ đạo và một số vấn đề về tổ chức, chức trách, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ban hành Quyết định số 25 về việc chuyển giao cơ sở đảng về địa phương cơ quan đóng trụ sở quản lý theo lãnh thổ và giải thể một số cơ sở đảng thuộc Đảng bộ dân chính Đảng. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1978, Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng đã tập trung rà soát, đề nghị Tỉnh uỷ tách, nhập một số đảng bộ cơ sở, tổ chức tuyên truyền, giải thích cho cấp uỷ và đảng viên trong toàn Đảng bộ thống nhất và chuyển các tổ chức cơ sở Đảng về Thị uỷ Hải Dương.

Qua 14 năm từ 1964 – 1978, thực hiện công tác xây dựng Đảng, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng về cơ bản Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp to lớn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh.

Ngày 08/11/1982, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 12 về hệ thống chỉ đạo các đảng bộ cơ quan để phù hợp với công tác chỉ đạo trong tình hình mới. Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, căn cứ vào yêu cầu của công tác chỉ đạo trong tình hình mới, Ngày 25/7/1983 Tỉnh uỷ ra Quyết định thành lập 02 Đảng uỷ cấp trên cơ sở gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Tỉnh uỷ:

 Đảng ủy Khối Dân chính Đảng gồm 34 đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Ngọc Văn làm Bí thư, đồng chí Phạm Quý Tuyên làm Phó Bí thư.

 Đảng uỷ Khối Kinh tế gồm 26 đảng uỷ cơ quan: Do đồng chí Lê Quý Đôn, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thanh làm Phó Bí thư.

Việc tái lập các Đảng uỷ Khối là yêu cầu cần thiết về sự lãnh đạo, quản lý  công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, ban, ngành chuyên môn của tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các Đảng ủy Khối đã tiến hành Đại hội:

 Đại hội Đảng bộ Khối Dân chính Đảng tỉnh Hải Hưng lần thứ nhất vào tháng 3/1984 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Ngọc Văn được bầu làm Bí thư, đồng chí Phạm Quý Tuyên làm Phó Bí thư.

Đại hội Đảng bộ Khối Kinh tế lần thứ nhất vào tháng 4/1984 đã bầu Ban Chấp hành gồm 10 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Thọ được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thanh làm Phó Bí thư.

Trong những năm 1983-1985, các Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 (Khoá V) đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 (Khoá V) về Giá - Lương - Tiền động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên vượt qua khó khăn nhất là đời sống, đảm bảo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân thiết lập lại trật tự trên mặt trận phân phối lưu thông, tạo tiền đề để bước vào thời kỳ đổi mới mở đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986).

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, ngày 11/9/1985, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ra Quyết định số 02-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng bộ Khối Kinh tế với Đảng bộ Dân chính Đảng thành Đảng bộ các cơ quan tỉnh, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời do đồng chí Lê Ngọc Văn làm Bí thư, đồng chí Phạm Quý Tuyên làm Phó Bí thư. Khi mới hợp nhất Đảng bộ các cơ quan tỉnh có 29 đảng bộ, 30 chi bộ trực thuộc với 2559 đảng viên. Sự hợp nhất 2 Đảng bộ thành một Đảng bộ càng tăng cường sức mạnh cho Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Sau khi được sáp nhập, Cơ quan Đảng uỷ các cơ quan tỉnh được biên chế 12 cán bộ chuyên trách đi vào hoạt động theo chức năng, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ ổn định tổ chức ở các cơ sở đảng, hình thành các khối công tác, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn cho phong trào chung của tỉnh.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ từ ngày 21-24/9/1986 Đảng bộ các cơ quan tỉnh tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 1986-1989. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành (trong đó có 02 đồng chí dự khuyết) đồng chí Lê Ngọc Văn được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Phạm Quý Tuyên được bầu làm Phó Bí thư.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX ngày 20/11/1996, tỉnh Hải Dương được tái lập, ngày 18/01/1997 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 22-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh Hải Dương. Từ khi được tái lập theo Quyết định số 02-QĐ/TU, ngày 11/9/1985 đến nay đã qua 8 kỳ Đại hội:

- Đại hội lần thứ II (tháng 01/1989), Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Côn được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Văn Đắc được bầu làm Phó Bí thư Thường trực.

- Đại hội lần thứ III (tháng 9/1991), Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Hoàng Hữu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Đài được bầu làm Phó Bí thư Thường trực.

- Đại hội lần thứ IV (tháng 4/1996), Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Hoàng Hữu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Đài được bầu làm Phó Bí thư Thường trực. Tháng 5/1996 Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Hoàng Hữu Vân sang làm Bí thư Thị ủy Hải Dương, đồng chí Doãn Thế Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Hoàng Hữu Vân, đến khi chia tách tỉnh, đồng chí Cường được điều chuyển về Hưng Yên. Ban Chấp hành lâm thời Đảng ủy Các cơ quan tỉnh (từ tháng 01/1997 - 11/1997) do Tỉnh ủy chỉ định: Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Hưng làm Phó Bí thư Thường trực phụ trách chung (không có Bí thư).

Tháng 11/1997 Đại hội lần 2 (khóa IV) tiếp nhiệm kỳ từ tháng 11/1997 -11/2000 đã bầu  Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 18 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực; Từ tháng 12/1997 - 8/1998 Tỉnh ủy phân công đồng chí Hoàng Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy; Từ tháng 9/1998 đến Đại hội lần thứ V (tháng 11/2000) Tỉnh ủy phân công đồng chí Hoàng Hữu Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

 - Đại hội lần thứ V (11/2000), Đại hội bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phùng Văn Hưng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực phụ trách chung, đến tháng 10/2001 Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy; tháng 4/2003 Tỉnh ủy phân công đồng chí Bùi Văn Dương Tỉnh ủy viên phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thay đồng chí Nguyễn Văn Thái.

- Đại hội lần thứ VI (tháng 11/2005), Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phùng Văn Hưng được bầu làm Bí thư, đồng chí Phạm Bá Tiếm được bầu làm Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ VII (tháng 8/2010), Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Tạo và đồng chí Đào Thanh Tân được bầu làm Phó Bí thư.

- Đại hội lần thứ VIII (tháng 8/2015), Đại hội bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thúy Hà và đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền được bầu làm Phó Bí thư.

Ngày 26/5/2011 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 211-QĐ/TU quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Đảng uỷ các cơ quan tỉnh đổi tên thành Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh).

Từ tiền thân là liên chi A-B-C, trong 65 năm qua (1952-2017) Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã qua nhiều lần sáp nhập, tách ra và có thời kỳ không còn tồn tại (từ tháng 6/1978 đến tháng 7/1983, các chi đảng bộ cơ sở được bàn giao về Thị uỷ Hải Dương), với nhiều tên gọi khác nhau song Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn bám sát vào đường lối cách mạng của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ qua các thời kỳ cách mạng để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ lịch sử của cách mạng. Xây dựng Đảng  bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức Đảng có các chi đảng bộ cơ sở ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp tỉnh. Nhiều cán bộ đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể. Vai trò trách nhiệm của mỗi  tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập tự chủ và chế độ chủ nghĩa xã hội được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế được nâng cao. Với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, Đại hội tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII. Với vị trí là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng gồm các cơ quan đầu ngành cấp tỉnh tham mưu chủ trương phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương Ban Chấp hành Đảng bộ luôn phấn đấu khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất đổi mới phong cách tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các địa phương, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Xây dựng và phấn đấu giữ vững Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu được Tỉnh ủy khen, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ qua 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (15/02/1952-15/02/2017) cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh với niềm tin tưởng, tự hào, nguyện không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các cương vị công tác. Góp phần tích cực xây dựng quê hương Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406651