Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ hội Văn hoá Du lịch xứ Đông-Chào đón năm mới 2019!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hải Dương về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong những năm qua và nhiệm vụ thời gian tới.
 

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối CCQ tỉnh Hải Dương, Ban biên tập cuốn Kỷ yếu đã có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hải Dương về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong những năm qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Ban biên tập: Đề nghị đồng chí đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh trong những năm vừa qua?

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích: Trong những năm qua, trước những biến động phức tạp của tình hình chính trị - kinh tế thế giới, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ và Đoàn Khối CCQ tỉnh đã có những nỗ lực vượt bậc, tổ chức và triển khai nhiều hoạt động góp phần vào thắng lợi chung của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các tổ chức Đoàn và lớp lớp đoàn viên thanh niên đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên thể hiện trên những mặt công tác sau:

Thứ nhất, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ; giáo dục bồi dưỡng lý tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến, rèn luyện cho đoàn viên thanh niên, qua đó tổ chức Đoàn đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình.

Thứ hai, công tác xây dựng, củng cố tổ chức, bồi dưỡng đào tạo cán bộ của Đoàn đã đạt được những thành công mới: Đoàn đã tập trung tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, phát triển đoàn viên và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong những năm qua, nhiều cán bộ trẻ đã được giới thiệu để gánh vác các nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị. Như vậy, môi trường công tác thanh niên đã góp phần phát hiện và đào tạo những cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thứ ba, các phong trào hành động của tuổi trẻ được triển khai sâu rộng và có hiệu quả như: Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xung kích trong nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ mới; Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tăng cường việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; Xung kích tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Thông qua đó, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh đã góp phần cùng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong những năm qua.

            Ban biên tập: Trong những năm qua Đoàn Khối CCQ tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề nghị đồng chí cho biết  ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Đảng ủy đối với Đoàn Khối CCQ  tỉnh để tăng cường công tác trên?

            Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích: Trong thời gian qua Đoàn Khối CCQ tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên. Kết quả Đoàn Khối CCQ tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chí trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo, kết hợp với nội dụng học tập với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để mỗi đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

            Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác, nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên tiên tiến, điển hình trên các lĩnh vực lao động, học tập, tình nguyện đã được tuyên dương, khen thưởng, nhiều cơ sở Đoàn đã có những hình thức tuyên truyền hay về tấm gương, đạo đức của Bác được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng. Thông qua các phong trào, hoạt động đoàn nhiều đoàn viên thanh niên đã được cấp ủy cơ quan công nhận là quần chúng ưu tú, tiếp tục được bồi dưỡng, rèn luyện; trong đó có nhiều đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

            Để tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên trong thời gian tới, Đoàn Khối CCQ tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

            Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nôi dụng học tập và làm theo tấm gương của Bác vào nền nếp sinh hoạt của các cơ sở Đoàn.

            Hai là, tiếp tục hướng dẫn cán bộ, đoàn viên thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

            Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát với các cơ sở Đoàn trong việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            Bốn là, đẩy mạnh thực hiện tốt việc tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            Ban biên tập: Với cương vị là Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, trân trọng đề nghị đồng chí gợi ý những vấn đề trọng tâm thời gian tới để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Khối CCQ  tỉnh?

            Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích: Trong những năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối CCQ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương đánh giá cao; tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng còn những hạn chế như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên chưa được thường xuyên; việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên chưa kịp thời; nội dung, phương thức tuyên truyền còn đơn điệu; các phong trào và hoạt động của thanh niên có lúc, có nơi còn hình thức dẫn đến thực hiện các phong trào hành động cách mạng chưa đạt hiệu quả cao…

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn toàn Khối cần quan tâm đến việc đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn, tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc cho thanh niên. Xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho đoàn viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn phải bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, để từ đó xác định những công trình, phần việc thực hiện cụ thể đẩy mạnh các giải pháp nhằm hỗ trợ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong lao động, phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội...

Tổ chức Đoàn cần mở rộng ảnh hưởng hơn nữa với đoàn viên thanh niên và phải đóng vai trò là cầu nối giữa thanh niên đến với Đảng. Các nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn cần phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và trình độ của đoàn viên thanh niên của Khối CCQ. Cần phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong các hoạt động, sinh hoạt để có sức lôi cuốn thanh niên; trong hoạt động phải hướng trọng tâm về cơ sở, gắn bó sâu sát với cơ sở, xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò xung kích, khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt, Đoàn Khối CCQ tỉnh cần chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số 04 ĐA/ĐUK ngày 19/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Hải Dương khóa VII về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 ”.

Ban biên tập: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2349980