Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh triển khai công tác thi đua năm 2018 
 

Ngày 16/3/2018, tại Phòng họp tầng 5 nhà làm việc của Thường trực và Văn phòng Tỉnh ủy Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị  triển khai công tác thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cơ quan, các đồng chí trưởng các phòng, ban, bộ phận, trưởng các đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua (Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Hải Dương). Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan trong Khối đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm phong trào thi đua năm 2017, với chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Ngay từ đầu năm, Thủ trưởng các đơn vị trong Khối đã phối hợp với cấp ủy, công đoàn triển khai tới các phòng, ban chuyên môn, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các nội dung về công tác thi đua khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các đơn vị trong Khối đã đoàn kết, thi đua, đã chủ động, tích cực và có nhiều sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của của Đảng bộ tỉnh trong năm 2017. Các đơn vị trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn nói chung và công tác thi đua khen thưởng nói riêng. 100% các đơn vị đã phát động phong trào thi đua, xây dựng các giải pháp cụ thể để tổ chức tại cơ quan, đơn vị.   Các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tại hội nghị, các đơn vị thi đua trong khối đã tiến hành trao các danh hiệu thi đua năm 2017: Ban Dân vận Tỉnh ủy được Chính phủ tặng cờ; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khẻo cán bộ được UBND tỉnh tặng cờ; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng tại hội nghị Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2017 đã tiến hành bàn giao Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2018 cho Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

 

Năm 2018 với khẩu hiệu của phong trào thi đua “ Kỉ cương, liêm chính,hành động, sáng tạo, hiệu quả”. tiếp tục duy trì và tổ chức tốt phong trào thi đua, các đơn vị trong khối thi đua các Ban Đảng của Tỉnh ủy cùng nhau kí giao ước thi đua và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày10/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong tào thi đua xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thi đua của Khối trong các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 100% các cơ quan thuộc Khối hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Tỉnh ủy và ngành dọc cấp trên giao, kế hoạch do đơn vị đề ra từ đầu năm.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị, tập trung vào các đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt các bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác tốt. Phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng được ít nhất 01 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; coi trọng xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế, điều chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gon, hiệu quả; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, đảm bảo cơ quan an toàn tuyệt đối về chính trị và an ninh trật tự.

5. Tham mưu với Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thi đua đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ, đảng viên phi phạm phải xử lý kỷ luật.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký thi đua, gắn phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng các đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban trong các cơ quan; thực hiện có hiệu quả Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên./.

 

                                                                MĐ

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2425904