Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 09/7/2018, thực hiện Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2018; công văn số 1188-CV/BTCTU, ngày 22/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 đối với tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quyết định tổ chức hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các cán bộ, chuyên viên của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Sau khi đồng chí chủ tọa quán triệt nội dung, phương thức kiểm điểm theo Hướng dẫn số 07-HD/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó một số kết quả nổi bật là: Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); kịp thời sao gửi các quy định mới, các văn bản hướng dẫn tới các chi, đảng bộ để phổ biến, tuyên truyền, làm cơ sở để tổ chức thực hiện; tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 359 đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở;. Mở 01 lớp học tập lý luận chính trị cho 135 đối tượng kết nạp Đảng tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 88 đảng viên mới; lựa chọn 04 nội dung công việc đột phá của Đảng ủy Khối đăng ký với cấp trên để triển khai tổ chức thực hiện dứt điểm năm 2018; xây dựng kế hoạch, tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, các nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác dân số và tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 4 kết luận và 02 nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối (khóa VIII).

- Rà soát, chuẩn bị các nội dung đề xuất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; sắp xếp lại các tổ chức đảng và công tác quản lý cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017.

- Chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối thường xuyên dự sinh hoạt, nắm tình hình tại các chi, đảng bộ cơ sở theo Thông báo số 471-TB/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Nghị quyết 09-NQ/TU; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo lộ trình đã đề ra.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên; kịp thời cho ý kiến, bổ sung, kiện toàn cấp ủy cơ sở khi có sự biến động. Bổ sung 02 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình chính trị nội bộ và các vấn đề có liên quan đến chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, khai thác hồ sơ đảng viên. 6 tháng đầu năm 2018 không có trường hợp nào vi phạm quy định về chính trị nội bộ.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 01 cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành đối với 04 tổ chức cơ sở đảng; 01 cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ đối với 20 tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo UBKT, các ban và Văn phòng Đảng ủy Khối, các tổ chức đảng tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng từ đầu năm.

- Thường xuyên nghe, cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của 3 đoàn thể trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi tổ chức, trong đó kết quả nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh 10/6/2008 - 10/6/2018.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc, có việc còn thiếu quyết liệt; chưa xây dựng chương trình phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong khối trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; 6 tháng đầu năm còn bộc lộ những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của các chi, đảng bộ cơ sở là:

- Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm và chưa báo cáo về Đảng ủy Khối; một số chi, đảng bộ chưa xác định, lựa chọn nội dung công việc đột phá để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện dứt điểm năm 2018; sinh hoạt các chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số chi bộ còn hình thức; việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên chưa thật sự rõ nét, một số cơ sở chưa quan tâm, chú trọng việc xây dựng gương điển hình, tiên tiến.

   - Việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh ở một số đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao; nhiều chi, đảng bộ chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về Đảng ủy Khối theo quy định.

- Việc đăng ký thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2018 của một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm; chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ còn thấp; công tác quản lý đảng viên và việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên khi nghỉ hưu, thôi việc ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm, chưa đảm bảo quy trình; hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng, xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị ở một số cơ sở đảng còn để chậm và sai sót phải làm lại; việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, làm thẻ đảng viên còn chưa được thường xuyên và kịp thời.

- Một số cấp ủy, UBKT đảng ủy, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; xác định nội dung, đối tượng kiểm tra còn nhầm lẫn về thẩm quyền; chưa triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018; một số đảng viên trong Đảng bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Đối với tập thể Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên đã nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến một cách nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm vào những hạn chế trong Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đã chỉ ra. Phân tích, đánh giá kết quả lãnh đạo của Ban Thường vụ trong năm, giải trình làm rõ các hạn chế và trách nhiệm của Ban Thường vụ, đồng thời rút ra những kinh nghiệm; trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Thường vụ.

Từng  cá nhân các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số khuyết điểm của bản thân gắn với trách nhiệm các nội dung công việc được phân công phục trách; đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể Thường vụ với lập trường tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện suy thoái, không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm. Hội nghị nhất trí đánh giá về cá nhân các đồng chí trong Thường vụ đều là những cán bộ có trình độ năng lực, tâm huyết, uy tín và trách nhiệm trong chuyên môn cũng như công tác quản lý lãnh đạo…

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 đối với tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu đã đề ra. Tập thể BTV giữ vững và tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác Kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể. Đồng chí  đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được tạo đà cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2018 theo các nội dung, chương trình đã đề ra.


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2420283