Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá khái quát những kết quả nổi bật hội nghị đạt được sau 2 ngày làm việc và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải nghiên cứu trả lời cho được câu hỏi giải pháp nào để kinh tế có bước tăng trưởng đột phá. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện việc thành lập doanh nghiệp mới, trước hết là việc chuyển đổi mô hình hộ sản xuất kinh doanh thành doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ của các dự án, công trình trọng điểm. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, với quyết tâm cao nhất vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, trước hết chấn chỉnh việc khai thác thác trái phép cát sỏi lòng sông, khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, trong đó lưu ý hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập theo kế hoạch đặt ra. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xử lý chất thải y tế. 
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các khu vực đông người, khu vực nông thôn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiến hành tổng rà soát, xử lý các điểm, tụ điểm chơi cờ bạc, kinh doanh trò chơi điện tử trá hình… ở các địa phương. Quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tai nạn giao thông gắn với vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, kiểm điểm 6 tháng đầu năm theo hướng dẫn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, kiểm tra ngay hiện tượng trên chỉ đạo, dưới không thực hiện. Nếu phát hiện cán bộ vi phạm, xử lý ngay.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân và các cơ sở kinh doanh sản xuất, kinh doanh nêu cao ý thức bảo vệ môi trường; có phương án cụ thể phân loại, xử lý rác thải ngay tại nguồn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo về lĩnh vực môi trường nói chung, thu gom và xử lý rác thải nói riêng. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ những người làm nhiệm vụ thu gom rác tại các địa phương. Qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy về quản lý và bảo vệ môi trường gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 2020”.
Đối với việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, đặc biệt là người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo quy định nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, tránh để phát sinh thành vụ việc phức tạp dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XI), BCH Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo Trung ương theo quy định.
Hội nghị đã nhất trí cao ban hành 3 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).  BCH Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý, chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành Kế hoạch, bảo đảm thống nhất các chỉ tiêu, mang tính khả thi cao. Trong đó, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất công tác quản lý cán bộ, tiếp tục đổi mới cách làm, đánh giá cán bộ bằng cách giao việc cụ thể, qua sản phẩm công việc, không chung chung, đánh giá thường xuyên, liên tục… Đối với việc cải cách chính sách tiền lương, khẩn trương hoàn thành đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức gắn với tinh giản biên chế. Về chính sách bảo hiểm, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì vậy các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chủ động triển khai, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018 để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả năm (xem toàn văn kết luận tại đây).
Trước đó, trong buổi sáng, hội nghị chia 4 tổ thảo luận về dự thảo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đã có 38 lượt ý kiến thảo luận, trong đó nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục các dự thảo kế hoạch. 
Trong phiên làm việc buổi chiều, hội nghị thảo luận tại hội trường. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Đức Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà; Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cao Ngọc Quang, Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ; Nguyễn Khắc Toản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc tham gia thảo luận.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2384027