Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Cần nâng cao vai trò của cấp ủy, chi bộ trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị 
 

Ngày 23/01/2018, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

                                                            Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh HIển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đồng chí chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy Khối; phóng viên Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT các đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở, các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017; lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

 

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực thông qua các báo cáo

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Đảng ủy khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác KT,GS năm 2018.

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Cụ thể:

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).Ttriển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc lựa chọn, đăng ký 03 nội dung công việc đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tập trung chỉ đạo dứt điểm năm 2017 với trọng tâm là “Đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng” và “Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các báo cáo, chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”. Tích cực, kịp thời thông tin về các vấn đề thời sự quốc tế cũng như trong nước nhằm kịp thời định hướng tư tưởng đối với những sự kiện mà dư luận quan tâm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo ra sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn khối.

+ Trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với đặc thù các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh là các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, là các cơ quan trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp uỷ cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017.

+ Trong công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng ủy khối luôn chú trọng, quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đảng có các chi, đảng bộ cơ sở ở các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh và nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Năm 2017, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh và đạt được những kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đảng ủy khối đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Khối như: tổ chức tọa đàm về thực trạng sinh hoạt Đảng ở cơ sở; cử cán bộ chuyên trách dự, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo Thông báo số 471-TB/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; xây dựng bộ mẫu quy chế làm việc của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015- 2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với tiếp tục thực hiện 4 kết luận và 02 nghị quyết của Đảng ủy Khối (khóa VIII).

Công tác phát triển đảng được các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đây là một thế mạnh của Đảng ủy khối: năm 2017, đã kết nạp được 232 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 54,7% so với chỉ tiêu đề ra cả năm).

+ Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện một cách tích cực, chủ động, có tác dụng hướng dẫn, giáo dục, răn đe và ngăn chặn vi phạm của đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng, tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VIII) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ” đến năm 2020; việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

+ Về lãnh đạo các đoàn thể, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chăm lo xây dựng Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh trong khối vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hàng năm đều ban hành thông báo ý kiến về kết quả hoạt động của năm và định hướng năm tiếp theo đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn viên chức, Hội Cựu chiến binh Khối; chỉ đạo 3 đoàn thể tổ chức thành công đại hội theo nhiệm kỳ và chỉ đạo phối hợp tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng.

Các tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, 4 ý kiến đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung làm rõ các nội dung về Vai trò của cấp ủy, chi bộ trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị; Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí cấp ủy viên; Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các đoàn thể trực thuộc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối”. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng năm 2017 trong Đảng bộ Khối như sau: Tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng là 59/60 đơn vị. Trong đó, 52 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 07 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị Tỉnh ủy tặng Cờ cho 02 tổ chức cơ sở đảng, tặng Bằng khen cho 06 tổ chức cơ sở đảng; 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 20 tổ chức cơ sở đảng, 07 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh HIển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh HIển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và nhất trí cao với những đánh giá của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị tập thể Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chi bộ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra các giải pháp, biện pháp tích cực khắc phục 4 hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới:

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu; còn thiếu những giải pháp cụ thể và có hiệu quả trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức. Việc triển khai tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ghi sổ gương người tốt, việc tốt ở một số cơ quan, đơn vị nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

2- Trong công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ và việc tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể về những vấn đề cần thiết bảo đảm việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vẫn còn chưa hiệu quả, do đó kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trên một số mặt còn hạn chế, chưa thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

3- Ở một số Đảng bộ sở, ngành cấp tỉnh, việc lãnh đạo của tổ chức đảng trong công tác cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả; còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức và công dân trong quan hệ công tác. Sự phối hợp giữa các ngành, các cơ quan trên lĩnh vực quản lý Nhà nước còn chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ.

4- Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ở một số chi, đảng bộ chưa đồng đều, còn thiếu tính bền vững. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên tại một số tổ chức đảng chưa phản ảnh đúng thực chất; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy một số chi bộ, đảng bộ có mặt hạn chế; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa được nâng cao.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt 7 nội dung cần tập trung trong năm 2018:

1. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII).

2. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 Kết luận, 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung phối hợp để thực hiện có hiệu quả hơn Quy chế số 03-QC/TU ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối”; tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và thủ trưởng các đơn vị trong công tác xây dựng chi, đảng bộ cơ sở gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung và cán bộ chuyên trách công tác đảng nói riêng ở Đảng bộ Khối.Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng lãnh đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và các chương trình, đề án theo từng lĩnh vực chuyên môn.

4. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

5. Các cấp ủy Đảng cần tăng cường quản lý đảng viên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tính tiên phong gương mẫu. Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ trong từng giai đoạn Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị; trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác cán bộ, ở đây là nâng cao chất lượng công tác, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, vai trò trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan đơn vị.

6. Tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kịp thời động viên khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm, xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, mở rộng dân chủ gắn với phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối bế mạc HN

 Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trân trọng lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện của các chi, đảng bộ cơ sở để cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh 6 phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, đồng thời đề nghị các chi, đảng bộ tập trung thực hiện tốt 5 nội dung:

Thứ nhất,  tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là việc lãnh đạo tổ chức thực hiện 4 Kết luận, 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các bản đăng ký học tập và làm theo Bác, cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; lựa chọn các nội dung trọng tâm, công việc đột phát tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm năm 2018 gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2017; kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi sổ gương người tốt, việc tốt.

Thứ hai, Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, cá nhân trước nhiệm vụ được phân công phụ trách. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chú trọng việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ. Các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, quy chế dân chủ trong cơ quan cho phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng khóa XII và chính sách của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc của cấp ủy, UBKT hằng năm.

Thứ ba, Tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, các chi bộ hàng năm; UBKT các cấp nêu cao trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đồng thời chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ; chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Năm 2018, ngoài 01 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành thì Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiến hành kiểm tra Việc quản lý hồ sơ đảng viên, vì thời gian qua theo nắm bắt hồ sơ đảng viên bị thiếu rất nhiều, không đảm bảo theo quy định.

 Thứ tư, Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối ở các cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể, định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của Đoàn thể. Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, cách mạng cho đoàn viên, hội viên; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại; coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ của cơ quan.

Thứ sáu, chỉ đạo và tổ chức việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 thiết thực, vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động sôi nổi mừng Xuân gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương (15/02/1952-15/02/2018). Quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, những người có công với cách mạng; hỗ trợ, chăm lo người nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón tết vui xuân trong không khí ấm áp nghĩa tình, vận động người thân và gia đình nghiêm chấp hành văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại cơ quan, đơn vị; giữ gìn vệ sinh môi trường trước và sau Tết Nguyên đán.

                                                                                                                     

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2425916