Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết

Sáng 25.6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.  Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và báo cáo viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

MVIMG_20190625_075442 (Copy).jpg

 Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt các nội dung chủ yếu Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, các nội dung của Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới;  Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...

 Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường; công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

MVIMG_20190625_101746 (Copy).jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Thanh Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được quán triệt, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của chỉ thị, nghị quyết. Ðồng chí đề nghị, trong tháng 7 các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Sau học tập cán bộ, đảng viên hoàn thành bài thu hoạch viết tay chuyển về cấp ủy, chi bộ cơ sở nơi công tác để lưu hồ sơ đảng viên, làm căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 94 (Ban Chỉ đạo 35) của Đảng ủy khối đẩy mạnh phổ biến thông tin tích cực; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách đồng bộ, sáng tạo, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị...

                                                                                                   X.H

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406617