Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Chiều 19/7/2018, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ
quan tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Sơ kết 4 Kết luận, 02
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ
2015- 2020; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị.
Dự và chỉ đạo các đồng chí cán bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng
Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy Khối. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
chủ trì hội nghị .
toan canh hn (Copy).JPG
                                                          Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chương trình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh năm
2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đă lănh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ
chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đă đề ra.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ở các cấp từng
bước được đổi mới và nâng cao chất lượng; công tác giáo dục lý luận chính trị được
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối coi trọng; tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng
viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tu dưỡng, rèn
luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tích cực học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng
ủy Khối để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Phong trào thi đua xây
dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được duy trì có nền nếp; chất
lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được chú trọng; số lượng quần chúng ưu tú
được kết nạp Đảng đều vượt so với chỉ tiêu đề ra; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
được tăng cường nhất là trong việc chủ động rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị
phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm triển khai
thực hiện, từng bước có sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao chất lượng hoạt
động. Kịp thời củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng,
chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Hoạt động của các đoàn thể được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh
đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động cũng như việc tổ chức Đại
hội theo quy định. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện
có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018.
- Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ
Khối bước đầu có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong
cán bộ, đảng viên và quần chúng, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng
tích cực trong cuộc sống. Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học
tập, quán triệt Chỉ thị 05, các chuyên đề, các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy
và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng
và đoàn thể trong khối triển khai một cách đồng bộ, kịp thời; xác định các nội dung
đột phá trong năm 2017, 2018 của BTV Đảng ủy Khối để chỉ đạo các ban xây dựng
đảng của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Qua việc đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 04 Kết luận,
02 Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối (khóa VIII), có thể khẳng định đa số các tổ
chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã bám sát vào nội dung của các đề án, triển khai
thực hiện bước đầu có hiệu quả. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng
trong sạch vững mạnh được duy trì có nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ
có chuyển biến tích cực; số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng vượt so với
chỉ tiêu đề ra hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng
bước có sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc xây
dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao
ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, quyền làm chủ của cán bộ, công chức,
người lao động trong thi hành công vụ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh
đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động trong nội bộ cơ quan. Hoạt động của Đoàn
thanh niên được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng, tạo môi
trường, điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên rèn luyện, cống
hiến, trưởng thành. Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ở các
cấp từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng. Các chi, đảng bộ cơ sở, đặc
biệt là các đồng chí bí và cán bộ phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy đã có nhận
thức, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng các báo cáo, gắn với thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả chế độ thông tin báo cáo Qua đó đã góp phần nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ
đảng viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh
lần thứ VIII.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các tổ
chức cơ sở đảng đều cơ bản nhất trí với những kết quả đã đề ra trong các báo cáo,
đồng thời đi sau vào những hạn chế mà các báo cáo đã nêu. Những khuyết điểm,
hạn chế đều rất xác thực, phản ánh đúng tình hình công tác xây dựng Đảng của
Đảng bộ. Có những vấn đề do nguyên nhân khách quan, có những vấn đề do
nguyên nhân chủ quan, nhưng cũng có vấn đề phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm,
quyết tâm cao của người đứng đầu cấp ủy, tập thể cấp ủy.
tham luan (Copy).JPG
                                  Tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen
cho 16 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện 4 Kết luận, 02 Nghị
quyết của BCH Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị.
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện 4
Kết luận, 02 Nghị quyết và Chị thị 05
Bi thu be mac (Copy).JPG
          Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tinh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bế mạc hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tinh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã khái quát đánh giá những ưu điểm trong tổ chức
triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; giữa nhiệm kỳ triển
khai 4 Kết luận, 02 Nghị quyết và 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên hãy nêu
cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển
khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018
cũng như tiếp tục triển khai tốt 4 Kết luận, 02 Nghị quyết của BCH Khóa VIII và Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí lưu ý các cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị thuộc Khối cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo. Trong đó lưu ý các nội dung sau:
-  Các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần nâng cao trách nhiệm
chính trị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tập trung việc lãnh đạo tổ chức thực hiện 4 Kết luận,
02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII. Tiến
hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung và giải
pháp theo kế hoạch đã xây dựng; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, ban chỉ
đạo và các thành viên trước nhiệm vụ được phân công phụ trách các đề án; sửa đổi,
bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, Quy chế dân chủ trong cơ quan cho
phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng khóa XII và chính sách của Nhà nước.
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc của cấp ủy, UBKT hàng
năm.
- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; Kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 (khóa XII), hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch sau học tập Nghị
quyết theo tiến độ Kế hoạch số 59-KH/ĐUK đã đề ra.
-  Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững
mạnh; kịp thời cập nhật những văn bản mới liên quan đến công tác xây dựng Đảng
(Trước mắt là Hướng dẫn số 12 ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về
một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ); tiếp tục đổi mới nội dung và
phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chống bệnh
thành tích trong việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng
viên. Các cấp ủy, chi bộ chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm điểm tự
phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với kết
quả thực hiện bản cam kết, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018 theo Hướng
dẫn của Tỉnh ủy.
- Ủy ban kiểm tra các cấp cần tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm
70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2018; tổ chức
gặp mặt cán bộ, công chức, ủy viên Ủy ban kiểm tra các thời kỳ gắn với Hội nghị tọa
đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT
và các chi bộ” trong toàn Đảng bộ Khối. Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong
việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 6
tháng cuối năm của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ.
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng đối với hoạt động của các đoàn
thể nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương
thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm,
rõ công việc và rõ mô hình; bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức các hoạt động tập trung, các phong trào thi đua
cho đoàn viên, hội viên tham gia, chú trọng công tác tuyên truyền, phát động các
phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và mỗi tổ chức.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2420274