Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 
 

Sáng 18/7/2017, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 03 nội dung công việc đột phá thực hiện năm 2017; Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

Dự hội nghị có các các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT cùng các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đă lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ở các cấp từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng; công tác giáo dục lý luận chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối coi trọng; tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được duy trì có nền nếp; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được chú trọng; số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đều vượt so với chỉ tiêu đề ra; các cấp ủy cơ sở và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã hoàn thành việc bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 một cách công tâm, khách quan, dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy để việc quy hoạch cán bộ chủ chốt đạt hiệu quả cao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường nhất là trong việc chủ động rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phát triển đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm triển khai thực hiện, từng bước có sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Kịp thời củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Hoạt động của các đoàn thể được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động cũng như việc chỉ đạo, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017. 

- Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối bước đầu có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, các chuyên đề, các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và đoàn thể trong khối triển khai một cách đồng bộ, kịp thời; xác định 3 nội dung đột phá trong năm 2017 của BTV Đảng ủy Khối để chỉ đạo các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tập trung chỉ đạo làm điểm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 13/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII) về “Đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; Nghị quyết số 02 -NQ/ĐUK, ngày 13/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (Khóa VIII) về “Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các báo cáo, chế độ thông tin báo cáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh”; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm 2017.

- Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đón Đảng; Kết luận số 10- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi sổ gương người tốt, việc tốt những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản đã ban hành của tỉnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 4 kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VIII); duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội các chi bộ trực đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy cơ sở; quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy khi có sự biến động; quản lý chặt chẽ đảng viên; thực hiện tốt Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 29/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.

- Kết luận kiểm tra cuộc thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐUK, ngày 13/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa VIII) đối với 06 tổ chức cơ sở đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc giám sát chuyên đề đối với 06 tổ chức cơ sở đảng và người đứng đầu các chi, đảng bộ cơ sở; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu phục vụ các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Khối; chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối và các cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng; chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ đối với hoạt động của các đoàn thể, chăm lo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng điều lệ, nghị quyết đại hội của mỗi tổ chức, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

                                                 Tham luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, 5 tham luận của đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung làm rõ các nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nâng cao chất lượng việc chỉ đạo, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thêm những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã khái quát đánh giá những ưu khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017:

- Kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch sau học tập Nghị quyết theo tiến độ đã đề ra; phổ biến Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 29/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số nội dung về công tác đảng viên; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của BCH Trung ương Đảng Quy định giám sát trong Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017. Triển khai học tập chuyên đề quý III/2017 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tăng cường việc nắm bắt, xử lý và giải quyết kịp thời những tâm tư, ngyện vọng và đề xuất chính đáng của cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chống bệnh thành tích trong việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII, bố trí để cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối cùng dự sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phân công hàng tháng của Ban Thườn vụ Đảng ủy Khối. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện 3 nội dung công việc đột phá năm 2017 theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Chú trọng việc kiện toàn các cấp ủy, BTV, Ủy ban Kiểm tra cơ sở khi có biến động và thẩm định hồ sơ xin vào Đảng và Hồ sơ chuyển đảng chính thức đảm bảo thời gian theo quy định trình Ban Thường vụ xét duyệt.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 đảm bảo theo kế hoạch của ĐUK; chú trọng về quy trình công tác nhân sự; quan tâm, tạo điều kiện để các chi bộ tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo đại hội đối với các chi bộ và duyệt lịch Đại hội của các chi bộ trực thuộc, đề nghị Đảng ủy cơ sở mời đại cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối trực tiếp phụ trách, theo dõi đảng bộ đến dự Đại hội ít nhất ở 01 chi bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đảng ủy cơ sở kịp thời phản ảnh để cùng nghiên cứu, giải quyết; đồng thời tổ chức lưu hồ sơ, báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 15/4/2018.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây thật sự là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát; tránh lối tư duy né tránh, ngại va chạm. Tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, coi trọng giám sát thường xuyên, kịp thời cảnh báo ngăn ngừa những khả năng xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Tập trung giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân, chú ý những nơi có những vấn đề nổi cộm. Ủy ban kiểm tra các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của cấp ủy.

- Tăng cường sự lãnh đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể, định kỳ nghe và cho ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của Đoàn thể; quan tâm chỉ đạo tổ chức Công đoàn tổ chức thành công đại hội theo nhiệm kỳ đã đề ra.

                                                                                 MĐ

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2444889