Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
HƯỚNG DẪNTUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2015)
   

Thực hiện Hướng dẫn số 132- HD/BTGTU ngày 19/3/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2015.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) tại cơ sở.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nêu bật những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

2. Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Làm rõ những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã  hội.

4. Tuyên truyền các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và kết quả thực hiện ở các cấp, ngành; đấu tranh, phê phán những thông tin sai lệch và các hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

5. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông. 

6. Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong tỉnh và trên cả nước.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo đề cương tuyên truyền.

2. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của ngành, cơ quan, đơn vị, của tổ chức đoàn thể.

3. Thông qua các tài liệu tuyên truyền, trang thông tin điện tử của ngành, cơ quan, đơn vị; các hình thức cổ động trực quan như: panô, áp phích, khẩu hiệu,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền và triển khai tới các chi, đảng bộ cơ sở; cung cấp tài liệu tuyên truyền và theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện tại các chi, đảng bộ cơ sở.

2. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Đề cương tuyên truyền, các chi, đảng bộ cơ sở chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng về các nội dung, hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị./.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 

1. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015)!

2. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình!

3. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!

4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tải về: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2406610