Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV nhiệm kỳ 2010- 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV tập trung vào những nhiệm vụ mang tính trọng tâm, then chốt, xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết với tinh thần cụ thể, rõ công việc, có tính khả thi, có khả năng hoàn thành trong nhiệm kỳ.

            Tiếp thu những nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 30 của Chính phủ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một của liên thông”. Nâng cao chất lượng thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ.

- Lãnh đạo việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế văn hóa công sở, cải tiến phong cách, lề lối làm việc để đạt chất lượng và hiệu quả công tác cao. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, dảng viên, không dao động trước bất cứ  tình huống nào. Kiên định đường lối đổi mới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục đổi mới việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại đối tượng.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung vào việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác qua những hành vi thiết thực, cụ thể như: trong công việc hàng ngày, trong quan hệ với quần chúng nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay, coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến thực sự trong thực hiện cuộc vận động.

- Quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh". Kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp uỷ và trách nhiệm của mỗi thành viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là chi bộ; các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp uỷ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và chế độ sinh hoạt theo chuyên đề 3 tháng 1 lần đối với chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú.

4. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình; xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra hàng năm và các cuộc kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

- Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kịp thời xử lý, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên khi có vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

5. Phát huy dân chủ, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể

Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động của các đoàn thể bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

II. XÂY DỰNG 4 ĐỀ ÁN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 1. Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2011 - 2015”

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất và năng lực đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm có 95% trở lên số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; có 98% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nội dung: Rà soát kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Tổ chức thực hiện: Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giao cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm trưởng tiểu ban, Ban Tổ chức Đảng uỷ là cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng đề án và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thời gian hoàn thành đề án: Trong quý II năm 2011.

2. Đề án “Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chi bộ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp”

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ, chi bộ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Nội dung: Đánh giá thực trạng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nội dung và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

- Tổ chức thực hiện: Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giao cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng tiểu ban, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng đề án và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thời gian hoàn thành đề án: Trong quý II năm 2011.

3. Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”.

- Mục tiêu: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo,  chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng

cơ quan, đơn vị, hàng năm có trên 75% số cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% đạt tập thể lao động xuất sắc, phấn đấu đến năm 2015 có 90% trở lên số cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến.

- Nội dung: Đánh giá thực trạng việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2006 - 2010, theo Đề án số 06 - ĐA/ĐU ngày 31/10/2006 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khóa VI, xác định mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện: Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách đoàn thể làm trưởng tiểu ban, Công đoàn Viên chức tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng đề án và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thời gian hoàn thành đề án: Trong quý II/2011.

4. Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”

- Mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của thủ trưởng, sự phối hợp của các đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh, chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Nội dung: Đánh giá hoạt động và chất lượng của các tổ chức Đoàn Thanh niên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 theo Đề án số 07- ĐA/ĐU ngày 31/10/2006 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khóa VI, xác định các mục tiêu, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của thủ trưởng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh thực sự vững mạnh. 

 - Tổ chức thực hiện: Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách đoàn thể làm trưởng tiểu ban, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng đề án và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thời gian hoàn thành đề án: Trong quý II/2011.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở, các ngành đoàn thể căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; những nhiệm vụ nêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và điều kiện cụ thể của từng cơ sở, rà soát, bổ sung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nội dung phải nêu rõ những việc phải làm, giải pháp, thời gian…, đảm bảo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

2. Trên cơ sở các đề án, Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo, giao cho các đồng chí phụ trách và cơ quan thường trực để xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện đề án, trình Ban Chấp hành Đảng bộ, thời gian hoàn thành trong quý II/2011 và báo cáo tổng kết thực hiện các đề án trong quý II/2015.

3. Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp cùng Văn phòng Đảng ủy đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, định kỳ kiểm tra và báo cáo việc tổ chức thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Các Ban, VP ĐU, các đoàn thể;

- Các cấp ủy cơ sở;

- Các đồng chí ĐUV;

- Lưu VPĐU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

              

             Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2425899