Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Chào đón lễ công bố quyết định công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu trí đô thị loại 1
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các cơ sở Đảng trực thuộc
Các đoàn thể trực thuộc
Hoạt động cấp ủy Đảng
Sự kiện
Thông tin lý luận
Hướng dẫn nghiệp vụ
Văn bản
Văn hóa - Giải trí
65 năm xây dựng và trưởng thành
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015
 

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (Đảng bộ Khối), năm 2015, cấp ủy, UBKT hai cấp trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2015 theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phục vụ và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy trực thuộc tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2015; phổ biến, quán triệt, tuyền truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản Hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; chủ động nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ  chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở phục vụ đại hội Đảng các cấp; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015, BCH Đảng bộ Khối đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 ngay từ đầu tháng 01/2015; chỉ đạo, đôn đốc UBKT, Văn phòng, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI cho phù hợp với tình hình thực tế; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện quy trình các bước chuẩn bị nhân sự cấp ủy, UBKT, nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ đại hội đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác. Tại Hội nghị đã bầu UBKT Đảng ủy Khối Khóa VIII gồm 06 đồng chí và bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối. Cấp ủy các cơ sở đã  tiến hành bầu UBKT, chức danh Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở tại phiên họp thứ nhất, đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy tiến hành bầu chức danh Phó CNUBKT đảm bảo theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Hiện nay toàn Đảng bộ Khối có tổng số 38 UBKT Đảng ủy cơ sở với 155 ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, 38 chủ nhiệm, 29 Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015 đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu của Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối với Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; duy trì chế độ nghe UBKT báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT.

Năm 2015, cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ Khối và các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra định kì đối với 299 tổ chức đảng, 207 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 73 tổ chức đảng, 96 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xem xét, quyết định kỷ luật đối với 11 đồng chí do vi phạm chính sách dân số, vi phạm pháp luật, vi phạm trong quản lý tài chính, trong đó khai trừ ra khỏi đảng 02 đồng chí do vi phạm pháp luật bị tòa án nhân dân kết án phạt tù.

Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được các tổ chức đảng thực hiện có nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý, đồng thời góp phân nâng cao ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm của các đối tượng được kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm qua tại Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số hạn chế cần khăc phục như một số cấp ủy “khoán trắng” nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát hạn chế, mang tính hình thức; nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên do chi bộ quản lý, việc lập và lưu trưc hồ sơ sau kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy định.

Để làm tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, năm 2016 các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

 3. Đề cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào các tổ chức đảng giữ vị trí quan trọng, cá nhân cấp ủy viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ & UBKT.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 19/7/2011 của Đảng ủy khối khóa VII về “Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và uỷ ban kiểm tra các cấp”.

          5. Xác định phương hướng nhiệm vụ, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 trên cơ sở đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đảm bảo thời gian, nội dung, đối tượng, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03-QC/TU của Tỉnh ủy quy định về mối quan hệ công tác giữa BTV Đảng ủy Khối với UBKT Tỉnh ủy nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp, xử lý các thông tin có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối; hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ báo cáo, sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung phát hiện và thực hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

                                                                                                    (PT)

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông báo - mời họp
07-8-2014: Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhận tài liệu học tập Nghị quyết TW 9 (khóa XI) theo số lượng đăng ký.
7h30' ngày 17/02/2017: Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2017 tại phòng họp tầng 3 ĐUK
Lịch công tác
Văn bản mới ban hành
Liên Kết Website
Số Lượt Truy Cập
2420247