I- Khối Đảng

1. Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2. Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

3. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

4. Đảng bộ UBKT  Tỉnh ủy

5. Đảng bộ Báo Hải Dương

6. Đảng bộ Trường  Chính trị tỉnh

7. Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

8. Chi bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

9. Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

10. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

II. Khối Đoàn thể

11. Đảng bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên

12. Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

13. Chi bộ Tỉnh Hội Phụ nữ

14. Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh

15. Chi bộ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

16. Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

17. Chi bộ Liên hiệp các Hội KH- KT tỉnh

18. Chi bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

19. Chi bộ Hội Đông y tỉnh

20. Chi bộ Hội Người mù tỉnh

21. Chi bộ Đoàn thể tỉnh

22. Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

III. Khối Tham mưu – Tổng hợp

23. Đảng bộ Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

24. Đảng bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư

25. Đảng bộ Sở Nội vụ

26. Đảng bộ Sở Tài chính

27. Đảng bộ Ngân hàng NN tỉnh

28. Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh

29. Đảng bộ Cục thuế tỉnh

30. Đảng bộ Cục Thống kê tỉnh

31. Đảng bộ VP UBND tỉnh

32.Chi bộ Quỹ Đầu tư

IV. Khối Kinh tế chuyên ngành

33. Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

34. Đảng bộ Sở Xây dựng

35. Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT

36. Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường

37. Đảng bộ Sở Thông tin & Truyền thông

38. Đảng bộ Sở Công thương

39. Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh

 40. Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh

V. Khối Văn hóa – Xã hội

41. Đảng bộ Sở Lao động - TB & XH

42. Đảng bộ Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch

43. Đảng bộ Sở Khoa học & Công nghệ

44. Đảng bộ Đài Phát thanh&TH tỉnh

45. Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh

46. Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương

47. Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

48. Đảng bộ Khí tượng Thủy văn tỉnh

49. Đảng bộ Cục Dự trữ NN khu vực Hải Hưng

50. Đảng bộ Sở Y tế

51. Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo

52. Chi bộ Trường Đại học Thành Đông

VI. Khối Nội chính

53. Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

54. Đảng bộ Sở Tư pháp

55. Đảng bộ Cục Thi hành án tỉnh

56. Đảng bộ Thanh tra tỉnh

57. Đảng bộ Tòa án tỉnh